Back to Top
audyt energetyczny przedsiębiorstwa

co to jest audyt energetyczny

CO TO JEST AUDYT ENERGETYCZNY?


Jest to kontrola i analiza wykorzystania oraz zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację.

obowiązek

OBOWIĄZEK


Został nałożony na przedsiębiorstwa które zatrudniają więcej niż 250 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro.

co zawiera

CO ZAWIERA AUDYT ENERGETYCZNY


Szczegółowy przegląd co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.

podstawa prawna
PODSTAWA PRAWNA


Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wynikająca z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

cel
CEL


Przeprowadzenie szczegółowych obliczeń służących poprawie efektywności energetycznej oraz spełnienie obowiązku.

zasady przeprowadzania audytu
ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU


Zasady zostały określone w art. 36 i 37 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja2016 roku.

obowiązkowy audyt energetyczny


Zgodnie z przyjętą ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, duże przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych, liczonych osobno dla każdego roku, spełnił jeden z poniżej przedstawionych wymogów:

•    zatrudnił 250 lub więcej pracowników lub,
•    suma bilansowa była większa bądź równa 43 mln € i roczny obrót był większy bądź równy 50 mln €


Przedsiębiorstwa, które wykonały

obowiązkowy audyt energetyczny

w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić kolejny do 2021 roku.


W celu zapoznania się z interpretacją Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej obowiązku audytowego zapraszam na stronę:

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/audyt-energetyczny-prze/7127,W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni.htmlUstawa o efektywności energetycznej

z dnia 20 maja 2016 roku - każda duża firma działająca na terenie Polski jest zobowiązana do przeprowadzania okresowego audytu energetycznego. Wymóg ten wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej.

PODSTAWA PRAWNA


„Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.


2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:


1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub


2) system   zarządzania   środowiskowego, o którym   mowa   w art. 2 pkt 13 rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i Rady (WE) nr1221/2009 z dnia   25 listopada   2009r.   w sprawie  dobrowolnego  udziału organizacji   w systemie  ekozarządzania  i audytu  we  Wspólnocie  (EMAS), uchylającego  rozporządzenie  (WE)    nr761/2001    oraz    decyzje    Komisji 2001/681/WE i2006/193/WE

-jeżeli  w ramach  tych  systemów  przeprowadzono  audyt  energetyczny przedsiębiorstwa.”


Ustawa o Efektywności Energetycznej
z dnia 20 maja 2016 r.Audyt energetyczny przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych oraz mierzalnych danych dotyczących zużycia energii. Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych i transporcie.

Na mocy przyjętych przepisów audyty energetyczne powinny być przeprowadzane minimum raz na cztery lata.


Więcej informacji o Systemie Zarządzania Energią ISO 50001 znajdziesz na https://www.centrumjakosci.pl/systemy-zarzadzania/certyfikaty-iso/iso-50001.htmlCEL AUDYTU


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.


Zgodnie z normą

PN-EN 16247

celem audytu może być:

•    ogólna ocena stanu zużycia energii,
•    poszukiwanie możliwości obniżenia zużycia energii,
•    zmiany w systemie eksploatacji,
•    przygotowanie systemu zarządzania energią,
•    ocena celowości zmiany systemu zaopatrzenia w energię,

a jego przedmiotem może być:

•    budynek,
•    instalacja,
•    system techniczny,
•    proces produkcyjny,
•    gospodarka energetyczna przedsiębiorstwa.CO ZAWIERA

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY


Audyt energetyczny składa się z:

•    strony tytułowej,
•    karty audytu energetycznego budynku – ogólnych danych, parametrów energetycznych,
•    wykazów dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor,
•    wytycznych i uwag inwestora,
•    inwentaryzacji techniczno-budowlanej,
•    oceny obecnego stanu budynku,
•    możliwych wariantów rozwiązań i usprawnień,
•    rodzajów możliwych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyboru najbardziej optymalnego dla badanego budynku,
•    opisu optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zakres prac audytowych w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest następujący:

•    audyt energetyczny przedsiębiorstwa według normy

PN-EN 16247

zgodny z obowiązkiem audytowym,
•    analiza jakości energii elektrycznej w wybranych punktach zakładu,
•    analiza możliwości termomodernizacji budynków,
•    analiza energochłonności floty samochodowej,
•    identyfikacja projektów efektywności energetycznej pod Białe Certyfikaty – na życzenie klienta,
•    zgłoszenie dokumentacji audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU


Zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa zostały opisane w Art. 36 oraz 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

„Art. 36. 3. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;

2) ekspert  audytowanego  przedsiębiorcy,  jeżeli  nie  jest  on  bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.”

„Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie   szczegółowych   i potwierdzonych   obliczeń   dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.


2.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych  do  zidentyfikowania  danych  dotyczących  zużycia  energii  oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) zawiera szczegółowy  przegląd  zużycia  energii  w budynkach  lub  zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie  za  co  najmniej  90%  całkowitego  zużycia  energii  przez  to przedsiębiorstwo;

3) powinien  opierać  się, o ile  to  możliwe,  na  analizie  kosztowej  cyklu  życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.”

Przedsiębiorca jest zobowiązany do  przechowania, do celów kontrolnych, danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.PRZYKŁADOWA PROCEDURA AUDYTU ENERGETYCZNEGOWizyta wstępna Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą podstawowe warunki przeprowadzenia audytu, określa jego cel oraz czas realizacji, informuje o możliwych ograniczeniach wpływających na zakres lub procedurę wykonania audytu, wskazuje możliwości poprawy efektywności energetycznej.
Spotkanie rozpoczynające Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą harmonogram prac oraz otrzymuje kontakt do osoby współpracującej z nim podczas wykonywania audytu.
Ponadto zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania niezbędnych danych do przeprowadzenia audytu oraz informuje o audycie pracowników, których on dotyczy.
Zbieranie danych Audytor wraz z osobą współpracującą gromadzi dane takie jak:
wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywających energię; szczegółowe charakterystyki obiektu audytowanego; zużycie energii; projekty oraz dokumenty dotyczące utrzymania i eksploatacji; aktualne i planowane taryfy i ceny; stan systemu zarządzania energią (gospodarki energetycznej).
Praca w terenie Audytor prowadzi własne badania i obserwacje, kontroluje obiekty przewidziane do audytu, stara się ocenić rzeczywiste  wykorzystanie energii w obiekcie oraz zbadać działania mające wpływ na zużycie i efektywność energetyczną.
Analiza Audytor analizuje faktyczny stan zużycia energii oraz określa możliwe środki poprawy efektywności energetycznej a podstawie zebranych danych oraz własnych badań.
Raport Raport – to dokument końcowy przeznaczony dla zleceniodawcy, zawierający syntetyczną ocenę, wnioski i zalecenia.
Spotkanie końcowe Audytor przekazuje zleceniodawcy raport z audytu, omawia zawarte w nim zalecenia i udziela niezbędnych wyjaśnień.


Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku - proponowany audyt oparty na normie PN-EN 16247 spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych.  Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO


Profesjonalnie przeprowadzony audyt jest w stanie przynieść firmie szereg realnych korzyści i zapewnić dużą oszczędność, a co za tym idzie - zwrócić z nawiązką środki zainwestowane w jego dokonanie.

Najważniejsze zalety to:1. Istotne ograniczenie kosztów wielu przyszłych inwestycji oraz dodatkowe środki finansowe uzyskane dzięki ograniczeniu i zoptymalizowaniu zużycia energii w przedsiębiorstwie. Korzyść ta możliwa jest do osiągnięcia poprzez dokonanie skrupulatnej analizy wszystkich ścieżek, którymi energia rozprowadzana jest po danej strukturze, a następnie poprzez dobranie odpowiednio przemyślanych rozwiązań, wpływających na polepszenie wydajności sieci energetycznej. Efektywne wdrożenie tego typu procesu umożliwia średnią oszczędność wykorzystywanej energii na poziomie ponad 20%.

2. Uniknięcie sankcji finansowych w związku z niewywiązaniem się obowiązków prawnych przez dane przedsiębiorstwo.

3. Możliwość otrzymania od Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania termomodernizacyjnego. Premię tą wypłaca Fundusz Termomodernizacji i Remontów, a jej wysokość wynosi do 20% wartości pożyczki pozyskanej na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji danego obiektu. Dodatkowo audyt energetyczny stanowi dla banków potwierdzenie efektywności danego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie ułatwia pozyskanie kredytu także na realizację innych celów.

4. Wprowadzenie wśród personelu firmy właściwych wzorców pracy, odruchów oraz zmiana ich przyzwyczajeń, tak aby maksymalnie zwiększyć wydajność oraz oszczędność energetyczną w przedsiębiorstwie.

5. Przystosowanie nieruchomości należących do przedsiębiorstwa także w zakresie bieżących wytycznych odnoszących się do ochrony środowiska. Odpowiednio zmniejszenie złego wpływu wywieranego przez firmę na ekosystem daje możliwość wszczęcia procesu ubiegania się o dofinansowanie ze strony funduszów działających na rzecz środowiska naturalnego.


PRZYKŁADOWY CENNIK


Zakres i rodzaj audytu oraz rodzaj, wielkość i charakter przedsiębiorstwa jezt mocno związany z ceną za usługę audytu.

Wycena audytu jest sprawą indywidualną. Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są od zakresu audytu, który ustalany jest z zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu.audyt energetyczny przedsiębiorstw

(podstawowy audyt w oparciu o zidentyfikowane zużycia)

od 11 000 PLN

audyt efektywności energetycznej

od 3 000 PLN

wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

na indywidualne zamówienie

od 10 000 PLN

wdrożenie systemu zarządzania energią PN-EN ISO 50001

+

certyfikacja PN-EN ISO 50001

od 14 000 PLN

PAKIET PREMIUM

audyt energetyczny przedsiębiorstw

(podstawowy audyt w oparciu o zidentyfikowane zużycia)

+

wdrożenie systemu zarządzania energią PN-EN ISO 50001

+

certyfikacja PN-EN ISO 50001

od 18 000 PLN

przegląd energetyczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

od 3 000 PLN

audyt systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

od 2 000 PLN

audyt energetyczny zgodnie z normami PN-EN 16247 i PN-EN 16212

od 9 000 PLN

audyt termomodernizacyjny i remontowy

od 4 000 PLN

Konsultacje w zakresie

wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

przeglądu energetyczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

audytu systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

od 1000 PLN

WAŻNE:


Z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego

zwolniony jest przedsiębiorca posiadający Certyfikat na system zarządzania energią określony we właściwych normach np. PN-EN ISO 50001 lub posiadający system zarządzania środowiskowego EMAS, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada

 

Więcej na:

https://www.centrumjakosci.pl/pl/systemy-zarzadzania/iso-50001.html

 

Przeprowadzamy audyty energetyczne dla firm branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej oraz instytucji państwowych.

kontakt


  Kliknij tutaj, aby przejśc do formularza kontaktowego


Dane Spółki

Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.
ul. Potrzebna 3 lok 5,
02-448 Warszawa

NIP: 527-255-50-16
REGON: 141140246
KRS:0000291761

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa
Audyt Efektywności Energetycznej
ISO 50001
 
osoba kontaktowa  Eliza Studzińska
telefon  tel. +48 608 309 773
mail  audytenergetyczny@centrumjakosci.pl


Content

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDZIĘBIORSTWA

linia prawa

tel. (22) 478 55 11

audytenergetyczny@centrumjakosci.plCENTRUM JAKOŚCI

linia prawa

tel. (22) 478 55 11

biuro@centrumjakosci.pl


 
 
 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
POLITYKA PLIKÓW COOKIE    AKCEPTUJĘ